บริการห้องสมุด


เวลาทำการ
OPEN
อังคาร – อาทิตย์
10.00 – 20.00 น.
CLOSE
ปิดทำการทุกวันจันทร์
ระเบียบการยืมคืน

การยืมหนังสือ

- สมาชิกที่จะทำการยืมหนังสือต้องเป็นสมาชิกทีเคพาร์ค
- สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ 10 เล่ม เป็นเวลา 14 วัน
   โดยเติมเงินค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก
- หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย 300 บาท
- หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1,000 บาท
- ค่าประกันหนังสือ สามารถขอคืนได้เมื่อส่งคืนหนังสือเรียบร้อย
* กรณีรับค่าประกันหนังสือคืนต้องนำบัตรสำคัญทางราชการมาเป็นหลักฐานทุกครั้ง

การคืนหนังสือ

- สมาชิกคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติที่ TK Park
- สมาชิกสามารถคืนหนังสือผ่านทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน

ที่อยู่จัดส่ง

ฝ่ายห้องสมุด (คืนหนังสือ)
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
เลขที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

การยืมหนังสือต่อ

- หนังสือต้องไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้จอง
- สมาชิกสามารถยืมต่อได้ 2 ครั้งมีระเวลายืมครั้งละ 2 สัปดาห์ (นับจากวันที่ทำการยืมต่อ)
- ยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต Login ด้วย User Name และ Password
- ยืมต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อที่เบอร์ 081-925-9900

อัตราค่าปรับการคืนหนังสือเกินกำหนด

- หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าปรับ 10 บาท / วัน / รายการ
- หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ค่าปรับ 10 บาท / วัน / รายการ
- กรณีคืนหนังสือเกินกำหนดค่าปรับจะถูกหักจากค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก
- หากต้องการยืมหนังสือต่อต้องเติมเงินค่าประกันหนังสือให้ครบตามอัตราที่กำหนด